Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Norian Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48, tel. +48 22 461 2660, e-mail: norian.pl@norian.eu

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail dataprotection.poland@norian.eu lub Norian Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Grudziądzka 46-48, tel. +48 22 461 2660.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu bieżącej i/lub przyszłych rekrutacji na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wewnętrznie: podmioty rekrutujące, podmioty zarządzające, dział IT w kontekście utrzymania IT/hostingu oraz zewnętrznie: dostawca w kontekście utrzymania IT/hostingu i dostawca w zakresie niszczenia danych.
5) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
6) przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej nie jest planowane.
7) Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, włączając profilowanie; żadne automatyczne decyzje nie są podejmowane.
8) nie istnieją żadne prawnie uzasadnione interesy wynikające z art. 13 ust. 1 lit. d RODO.
9) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Norian Accounting Sp. z o.o. Ponadto -przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
11) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.